Archive for מרץ, 2010

אבא זה לא אמא

מרץ 10, 2010

השוואה בין יחסי אם-ילד ולבין יחסי אב-ילד מצביעה על כך שלאבות יש תרומה חשובה להתפתחות הילד, לפתיחותו לעולם. לגברים יש נטייה לרגש, להפתיע, ולערער את ילדיהם לרגעים. כמו כן הם נוטים לעודד את צאצאיהם לקחת יותר סיכונים בעודם שומרים מבחוץ על שלומם וביטחונם. בכך הם מפתחים בילדיהם אומץ במפגש עם סיטואציות חדשות.  כל אלה מתרחשים במידה ויש קשר רגשי חיובי בין הילד לאביו. אלו קשרים מעוררים בניגוד לקשרים אימהיים הנוטים יותר לכיוון של נחמה והרגעה.  ( paquette, 2004)